De Cleene Hooge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting De Cleen Hooge, Etty Hillesumstraat 4, 4335 SB Middelburg, email: contactformulier, www:www.decleenehooge.eu

Persoonsgegevens
De Cleene Hooge verwerkt geen persoonsgegevens omdat het op onze site niet mogelijk is je te registreren. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Contactformulier
Op De Cleene Hooge kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens welke worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.

Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar ons e-mailadres
De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Cleene Hooge gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Cleene Hooge neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
De Cleene Hooge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid
De Cleene Hooge behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van De Cleene Hooge te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadpleeg deze pagina.

Disclaimer
De inhoud van www.decleenehooge.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel De Cleene Hooge tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt De Cleene Hooge expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.