Onze stichting heeft de afgelopen tijd meegewerkt aan een zogenaamde Startnotitie Cleene Hooge die opgesteld is door de gemeente Middelburg. Daarin wordt een aantal stappen beschreven die uiteindelijk moeten leiden tot een besluit: wel of niet bouwen in de Cleene Hooge. De Startnotitie is in de Raadsvergadering van 18 juli aangenomen.

Essentieel is dat de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van zowel de Cleene Hooge als het gebied Poppenroede worden geïnventariseerd. Bij cultuurhistorische waarde moet je vooral denken aan het bodemreliëf, de kreekruggen en lagere delen die de wordingsgeschiedenis van het gebied zichtbaar maken. Ook worden de mogelijkheden van woningbouw in allebei die gebieden onderzocht. Voor De Cleene Hooge wordt ook de nulvariant onderzocht, dat wil zeggen: wat wil je met de Cleene Hooge als je ervoor kiest er NIET te bouwen? 

Wij als stichting De Cleene Hooge pleiten sterk voor het gebied Poppenroede als alternatief voor bouwen in de Cleene Hooge. Dat gebied ligt dichter bij de stad en is landschappelijk minder kwetsbaar. Wij doen mee aan dit project van de gemeente omdat we onze ideeën kwijt kunnen en ook steeds goed geïnformeerd worden door de gemeente. We doen ook mee omdat deze startnotitie in geen enkel opzicht een besluit neemt over wel of niet bouwen in de Cleene Hooge. We behouden dus alle ruimte om ons standpunt te blijven uitdragen.