Verzet tegen bouwplannen in de Cleene Hooge

De Stichting De Cleene Hooge verzet zich fel tegen het ontwikkelen van bouwplannen in het gebied Cleene Hooge, een prachtig oud landschap, westelijk van Middelburg. Er ligt een voorstel aan de Middelburgse Gemeenteraad om voor dat  gebied bouwplannen te ontwikkelen. Als de Raad daar op 14 december “ja” tegen zegt dan zou op termijn 10 % van het gebied bebouwd worden met landhuizen. De rest van het gebied blijft gereserveerd voor bebouwing in de verdere toekomst.

De stichting is fel tegen bouwen in de Cleene Hooge omdat:

Het een onderdeel is van het Nationaal Landschap Walcheren, m.a.w. een belangrijk en karakteristiek landschap dat behouden moet worden, zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst. Kenmerkend voor Walcheren is het agrarisch karakter,  de openheid: de zichtlijnen van de stad tot de duinen en een uniek bodemreliëf. In de Cleene Hooge is het reliëf van kreekruggen en laagtes, dat de ontstaansgeschiedenis van Walcheren zichtbaar maakt, nog ongeschonden aanwezig. Elders op Walcheren is het soms helemaal uitgevlakt.

Het Rijk en de provincie spelen een steeds kleinere rol in de ruimtelijke ordening. De rol en daarmee de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het landschap is alleen maar groter geworden. Enthousiaste burgers van Middelburg, vrijwilligers van de Stichting De Cleene Hooge hebben zich de afgelopen jaren bekommerd om de Cleene Hooge. Gesteund door donateurs over heel Walcheren hebben ze trekpontjes gerealiseerd, bruggetjes gebouwd, bankjes en verrekijkers geplaatst en wandelroutes gecreëerd. Daarmee is het gebied mooier en toegankelijker geworden.

Al deze waarden verdwijnen definitief door het te bebouwen. Het is het begin van een onomkeerbaar proces, je raakt dat landschap kwijt en je krijgt het nooit meer terug.

Daarom wil de stichting die plannen van tafel. Respecteer de Cleene Hooge als Zeeuws natuurlijk en cultureel erfgoed en behoud het voor de generaties na ons. In plaats van het als een object te zien waar geld mee verdiend moet worden.